dam-slider

RI&E Gevaarlijke Stoffen

Bij circa één op de drie bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt.
Bij het werken met gevaarlijke stoffen is de registratie van alle stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld een verplicht onderdeel van de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).


Verplichtingen bij gebruik van gevaarlijke stoffen
In het kader van de arbowet, de wet milieubeheer en de REACH-wetgeving dienen alle bedrijven te beschikken over een actueel overzicht van alle gevaarlijke stoffen in het bedrijf. Vanuit wet- en regelgeving dienen verschillende gegevens bijgehouden te worden, waarbij de volgende stappen zijn doorlopen:

1. Inventariseren;
2. Beoordelen;
3. Maatregelen;
4. Borging.

Voor een gedegen registratie- en beoordelingssysteem ‘gevaarlijke stoffen’ zijn de stappen 1 en 2 van essentieel belang!

Inventarisatie van de gevaarlijke stoffen
Bij de eerste stap zal je de gegevens moeten inventariseren van alle stoffen die in de organisatie voorkomen. Dit zijn alle gevaarlijke stoffen die een organisatie (professioneel) gebruikt, produceert of doorgeeft aan klanten. Let daarbij ook op tussenproducten, mengsels en vrijgekomen stoffen, zoals lasrook. Deze gegevens haal je voornamelijk van de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). Deze worden per stof verstrekt door de fabrikant. Deze VIB’s dien je niet alleen aantoonbaar, maar ook actueel te hebben. De VIB’s zijn de basis voor het opzetten van een correct registratiesysteem: het register gevaarlijke stoffen.

Beoordelingsvragen gevaarlijke Stoffen

Welke hoeveelheid van de stof wordt gebruikt of is aanwezig? In welke vorm komt de stof in de werksituatie voor? Wat is de blootstellingsroute? In welke mate wordt de stof op de werkplek verspreid? Is de blootstelling veelvuldig of langdurig, of slechts incidenteel of kortdurend? Zijn er veel of weinig mensen die in aanraking kunnen komen? Vervolgens is de uiteindelijke vraag in hoeverre grenswaarden overschreden (kunnen) worden. Om dit te bepalen kunnen werkgevers in de meeste gevallen metingen laten doen. Dit moet volgens een specifieke methode gebeuren en daarvoor is specialistische kennis vereist. Kennis die wij in huis hebben! 

Bel ons op 0523 208 199 stuur een mail naar info@dionarbomilieu.nl