dam-slider

Milieu

■ Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een vergunning waarbij slechts één procedure vereist is voor het verkrijgen ervan in plaats van meerdere vergunning voor verschillende aspecten (bouwvergunning, milieuvergunning, …). De omgevingsvergunning werd in Nederland op 1 oktober 2010 ingevoerd ter vervanging van de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Dit waren onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning. Deze vergunning kan bij één loket bij het bevoegd gezag (veelal de gemeente) worden aangevraagd. Hiervoor gaat één procedure gelden waarop een besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit zal er slechts één beroepsprocedure zijn. Aanvragen is op zichzelf eenvoudig, echter hanteren Gemeentes strenge eisen. Om precies te weten waar je aan moet voldoen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, zijn wij er voor je: de specialisten van DION Arbo & Milieu. Met meer dan 20 jaar ervaring brengen wij voor iedere organisatie goed en degelijk advies + ondersteuning voor en tijdens elke vergunningaanvraag.

■ Bodemrisicoanalyse

Heb je een organisatie waar bodemrisico’s voorkomen dan moet je aan de hand van de uitgevoerde activiteiten dat melden. Hoe weet je welke activiteit je moet melden aan je gemeente en wanneer heb je een vergunning nodig? Welke milieuregels gelden er voor jouw organisatie? De mate waarin de milieubelasting een rol speelt bepaalt in welke categorie je organisatie valt. Valt je bedrijf in de meest belastende categorie dat val je onder de omgevingsvergunning en moet je mogelijk voldoen aan richtlijnen zoals de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming). Het uitgangspunt bij het bodembeleid van de overheid is, dat er geen nieuwe bodemverontreiniging mag worden veroorzaakt. Om dat te bereiken moeten bedrijven een combinatie van zogeheten voorzieningen en maatregelen (cvm) treffen. De NRB (Nederlandse richtlijnen bodembescherming) geeft aan, welke cvm in welke situatie moet worden getroffen. Die combinatie van voorzieningen en maatregelen is een vernieuwde classificatie in de NRB versie 2012. Dit betekent veelal dat, indien je organisatie over een bodemrisicochecklijst (BRCL) beschikt, deze niet meer actueel is en veelal moet worden aangepast. Per categorie zijn in tabelvorm alleen de cmv opgenomen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Daarbij zijn afhankelijk van de type categorie diverse cvm mogelijk om de bodem verwaarloosbaar te beschermen. Ook is per categorie een bodemrisicofactor opgenomen die kort het bodemrisico beschrijft dat van invloed is op de betreffende categorie. De vernieuwde NRB biedt ook meer maatwerkmogelijkheden.

■ Milieubeleidsplan

Luchtemissie, afvalbeheer, koelmiddelenhuishouding, waterlozing, vervuilingsgraad zijn voorbeelden van vele milieueffecten die je zult tegenkomen bij het opstellen van een rapportage voor het milieubeleidsplan. In het milieubeleidsplan worden de doel- en taakstellingen van het bedrijf vastgelegd. Zo worden de activiteiten en maatregelen beschreven welke negatieve invloeden op leefomgeving moeten voorkomen. Daarnaast zal in het milieubeleidsplan beschreven worden op welke wijze de organisatie streeft naar continue verbetering van de milieuprestaties. De inhoud wordt afgestemd op de bedrijfsactiviteiten en de (mogelijke) milieueffecten. Een milieujaarverslag (MJV) is een verslag van organisaties over hun milieuprestaties. Deze wordt per jaar uitgebracht. In het verslag van elke organisatie is te vinden wat de uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht en water is, hoeveel afvalstoffen er zijn afgevoerd en wat er gebeurt met klachten van omwonenden over stank en geluid. Voor een goed onderbouwde milieujaarrapportage, zoals het e-MJV, is deskundigheid benodigd met betrekking tot de invoering van gegevens, gegevens die veelal in onderliggende documenten zijn onderbouwd. Ook onderliggende documenten moeten daarom betrouwbaar zijn opgesteld. Het opstellen van dit soort rapportages vereist de nodige deskundigheid. Deskundigheid die onze specialisten met veel bevlogenheid zullen inzetten bij jouw organisatie.

■ Luchtemissiemetingen

Ons team beschikt over de deskundigheid en de benodigde apparatuur voor het uitvoeren van diverse metingen op het gebied van milieu en veiligheid. Luchtemissiemetingen spelen een grote rol bij het vaststellen of een installatie voldoet aan de emissie-eisen zoals die zijn vastgelegd in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit geeft algemene eisen aan emissieconcentraties voor verschillende stofvormige, gas- en dampvormige stoffen. ■ Emissie van stof: Een luchtstroom in een afgaskanaal bemonsteren op stofdeeltjes gaat niet zomaar. DION beschikt over de specialistische monstername apparatuur die nodig is om het onderzoek volgens de normen uit te voeren. ■ Emissie van gassen en dampen: Bij diverse industriële processen worden organische oplosmiddelen toegepast. Vaak zijn dit vluchtige stoffen waarbij dampen vrijkomen die worden afgezogen en via afgaskanalen naar de lucht worden uitgestoten. DION beschikt voor het meten van deze dampen over geavanceerde apparatuur zoals een mobiele gaschromatograaf (mGC) waarmee de concentraties van afzonderlijke componenten kunnen worden bepaald. ■ Fysische parameters: Om emissies te kunnen vergelijken moet worden gerekend met standaardomstandigheden. DION beschikt over de geschikte meetapparatuur voor het bepalen van de fysische grootheden die in dit kader van belang zijn. (b.v. temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, snelheid van het afgas, etc.)