dam-slider

Metingen

DION Arbo & Milieu beschikt over de deskundigheid en de benodigde apparatuur voor het uitvoeren van diverse metingen op het gebied van arbo en milieu. In de arbo- wet- en regelgeving zijn verplichtingen vastgelegd met betrekking tot de veiligheid en de leef kwaliteit op de werkplek. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn o.a. blootstelling aan gevaarlijke stoffen en geluid op de werkplek. Ons team kan in het kader van het meten van deze blootstelling de volgende werkplekmetingen uitvoeren: 

■ Stofmetingen

Bij een stofmeting meten we de blootstelling aan inhaleerbaar stof en/of respirabel stof. Stof dat door de neus of de mond wordt ingeademd heet inhaleerbaar stof. Als het vervolgens ook nog tot in de longblaasjes door kan dringen, spreken we van respirabel stof. We kunnen dit meten voor: ■ De individuele medewerker (persoonlijke meting); ■ De omgeving van de werkplek (stationaire meting). De meetstrategie voor de Arbo metingen en de beoordeling van de gevonden concentraties wordt uitgevoerd conform NEN-EN 689. Bij stationaire metingen wordt gebruik gemaakt van luchtmonstername pompjes. Op de pompjes is een filter aangesloten. De hoeveelheid stof wordt bepaald door weging van het filter voor en na de monstername. De metingen worden uitgevoerd volgens de norm MDHS 14/4. De analyseresultaten worden vervolgens getoetst aan de geldende grenswaarde. Bij persoonlijke metingen wordt de betreffende medewerker uitgerust met monstername apparatuur waarbij de lucht in de ademzone van de medewerker wordt geanalyseerd.

■ Geluidsmetingen

Voor het uitvoeren van geluidsmetingen beschikt DION Arbo & Milieu over een geavanceerde geluidsmeter. De geluidsmetingen kunnen indicatief of desgewenst conform de norm NEN-EN-ISO-9612 uitgevoerd worden. Bij een analyse volgens de norm wordt de dagdosis berekend aan de hand van het geluidsniveau en de tijdsduur waar, gedurende een 8-urige werkdag, de werkzaamheden worden uitgevoerd.

■ Meten van gassen en dampen

De concentratie gassen en dampen op een werkplek kunnen wij op verschillende manieren meten. ■ Mobiele gaschromatograaf (mGC) voor het meten van vluchtige organische stoffen (VOS). Dit is een interessante optie wanneer er sprake is van een mengsel van stoffen. ■ Adsorptiebuisjes en badges voor het meten van de individuele blootstelling aan gassen en dampen van de medewerker (persoonlijke meting) en ook op de omgeving van de werkplek (stationaire meting). ■ Gasdetectiebuisjes voor het bepalen van individuele componenten.